رزین متناسب با مواد غذایی (دارای مجوز)محصول درجه مواد غذایی ALBICOAT CL  طی سالیان متمادی در کاربردهای بسیاری در کشور ایتالیا و نیز خارج از آن (کشورهایی همچون امریکا، فرانسه و شیلی) مورد آزمایش قرار گرفته اند و بدون آمین های بودار (که از بیسفنل F مشتق می شوند) و فتالات و نیز نونیل فنول ایجاد شده اند.

بعلاوه تمامی مواد خام در لیست مواد مثبت و مناسبی که توسط استانداردهای اروپایی و ایتالیایی مجاز هستند، قرار دارند.

همچنین ALBICOAT CL محدودیت ها و قوانینی که توسط آیین نامه های مرتبط با استفاده و طبیعت حرکت ترکیبات و مشتقات اپوکسی (BADGE، BFDGE و NOGE) در خطرات سم شناسی با توجه به امکان انتشار و حرکت آن ها به سمت مواد غذایی است را رعایت می کند.

این امر مطابق با حکم وزارتخانه در تاریخ 21/03/73 (نظم بهداشتی بسته بندی، ظروف و تجهیزاتی که در تماس با مواد غذایی و یا موادی که استفاده شخصی دارند هستند) و اصلاحات بعدی آن است (تغییرات 82/711/EEC , 85/572/EEC , 90/128/EEC و اصلاحات بعد از آن 2002/72/EEC) و برای تمامی موادی که آزمون انتقال برای آن ها وجود دارد با تشابه استیک اسید 3 درصد ناشی از آب محلول در teanolo 10 درصد هستند هم چون شراب، آبجو، روغن زیتون و به طور کلی سبزیجات، آب آشامیدنی، غلات و غیره.

آزمون های کلی حرکت مواد، تحت شرایط زمانی، دمایی و مایعات مشابهی که توسط حکم وزارتخانه در تاریخ 21.03.73 و اصلاحات بعدی (به ماده 6 مقررات  EC No. 1935/2004مراجعه شود) مشخص شده بود، انجام گرفت و خروجی مورد قبولی ارائه شد به طوریکه مقادیر بررسی شده حتی پایین تر از حد مجاز شده بودند.

اسکن اسپکتروفتومتری مایعات مشابه (طبق دستورات وزارتخانه ای در تاریخ 21/03/73  و اصلاحات بعدی آن) انتقال نوری کمتر از 95 درصدی در مقایسه با مقدار پایه نداشتند و مواد مربوطه حرکت رنگی نداشتند.

سرانجام طبق آزمون های گریز که با محدودیت های تعیین شده توسط قانون فعلی منطبق است (حکم وزرارتخانه ای مورخ 21.03.73 و اصلاحات بعدی آن) BADGE و مشتقات آن : EC Regulation 1895/2005 پایین تر از حد گریز مشخص شده برای مجموع BADGE، BADGE.H2O  و BADGE.2H2O و مجموع BADGE.HCIو BADGE.2HCIو BADGE.H2O.HCI قرار می گیرد.

مقررات مربوطه استفاده از BFDGE و NOGE را نیز ممنوع کرده است.

در نتیجه، رزین دارای درجه متناسب با مواد غذایی، تحت شرایط بررسی شده برای تماس با مواد غذایی مناسب است و بعلاوه ویژگی های حسی غذا را حفظ می کند.