پوشش رسانا

فرض مقدم: هدایت الکتریکی و آنتی استاتیک

برای برآورده کردن و حقیقی کردن نیازها در زمینه های خاص، رزین رسانا که می تواند الکتریسته ساکن را از بین ببرد، مورد نیاز است.

این محصولات قابل استفاده برای پیشگیری از پدیده تداخل الکتریکی با تجهیزات حساس الکترونیکی و پیشگیری از جمع شدن بارالکتریکی که منجر به تولید جرقه هایی می شود که خطر انفجار را افرایش می دهند، هستند.

رزین رسانایی که برای حل این موضوع استفاده می شود برای برقراری مقاومت الکتریکی (رسانایی) که کمتر از 106 یا 109 اهم است، حیاتی است.

چرخه تولید استاندارد

بر اساس لایه بتن

1 کاربرد Primer Pava Cond – محصول اپوکسی دو جزئی، که با فیلر رسانای خاصی ترکیب می شود، پرموتر چسبندگی برای پوشش بعدی که آنتی استاتیک و رسانا است.

2 قرار دادن نوار مسی

3 کاربرد Autopava Cond محصول اپوکسی دو جزئی رنگدانه دار که شامل پرکننده بسیار رسانا برای تولید ترکیب آنتی استاتیک خودتراز مصنوعی است.