رزین بتن

رزین بتن سازه ای اتصالی هستند که مناسب برای اتصال بتن های جدید (و یا مسلح شده) به قدیمی هستند.

این محصولات با یک پوشش بتن که ضخامت آن کمتر از 5 میلی متر نیست، سازگاری مناسبی را با سطوح مرطوب دارند (برای حذف آب راکد).

رزین بتنی

ساختارهای بتنی یا سنگتراشی شده برای این که تقویت شوند،  به صورت یکنواخت ترمیم می شوند و یا آن هایی که بر رویشان ریخته گری انجام می گیرد، توسط ساییدن با ماسه یا حذف بخش هایی که به طور کامل به پشتیبان متصل نیستند و حذف گرد و غبار توسط جاروی مکنده آماده می شوند.

با اتصال بتن جدید بر روی قدیمی محصول فناوری اپوکسی PAVACOL / PF را روی بتن تازه (و یا بتنی که وقتی لمس می شود، چسبنده است) اعمال کنید.